Natural Wings Foundation is een groep van vogelliefhebbers die zich inzetten tot het behoud van wildvorm vogels in avicultuur.

 

Kleurmutaties en selectievormen hebben bij verschillende vogelsoorten tot gedomesticeerde varianten geleid welke significant afwijken van hoe de soort er in het wild uitziet.

 

Helaas heeft dat er toe geleid dat bij bepaalde soorten de wildvorm bij vogelhouders niet meer te vinden is.

Natural Wings Foundation vindt dat vogelhouders hier een verantwoordelijkheid hebben om naast de gedomesticeerde vormen ook een levensvatbare populatie wildvorm van deze soorten te behouden. De stichting is niet tegen kleurmutaties of selectievormen, maar is van mening dat het van belang is om ook vogels te hebben die zo veel mogelijk de soort in wild benaderen.

 

Voor bepaalde bedreigde soorten zoals de swiftparkiet, Hawaï-eend, zwartwangdwergpapegaai, de kapoetsensijs en de gouldamadine is dit belangrijk aangezien de wilde populaties bedreigd zijn, maar ook voor de overige soorten is dit van belang omdat hun status in het wild kan veranderen.

 

Geinteresseerde vogelhouders kunnen zich aansluiten bij Natural Wings Foundation voor 5 euro per jaar. Voor dit bedrag kunt u deelnemen aan alle kweekprogramma’s, ontvangt u de nieuwsbrief en kunt u deelnemen aan de jaarlijkse activiteiten.

 

Met uitzondering van enkele vogelsoorten waarvan de wildvorm kritisch bedreigd is in avicultuur, blijven alle vogels eigendom van de deelnemers. Wij vragen enkel vogels binnen de stichting aan te bieden voor een prijs die jaarlijks wordt afgesproken.

 

Ook vragen wij u Natural Wings Foundation één keer per jaar te informeren van alle betrokken soorten in uw bezit en eventuele veranderingen in uw bestand (nakweek of overlijdens).  Dit laatste is een vereiste voor lidmaatschap.

Over de stichting                                                                  About the Foundation 

Natural Wings Foundation is a group of bird enthusiasts who are committed to the preservation of wild-type birds in aviculture.

 

Colour mutations and selection forms have led to domesticated variants in various bird species that differ significantly from what the species looks like in the wild.

 

Unfortunately, this has led to the situation that wild-types of species in human care can no longer be found in certain species.

Natural Wings Foundation believes that bird keepers have a responsibility  to maintain a viable population of these species in addition to the domesticated variations.

 

The foundation is not against colour mutations or selection forms, but is of the opinion that it is important to have birds in human care that approach the species in the wild as close as possible.

 

This is important for certain endangered species such as the swift parakeet, agapornis nigrigenis, the red siskin and the gouldian finch as their wild populations are threatened. Also for other species this is crucial because their status in the wild can change.

 

Interested bird keepers can join the Natural Wings Foundation by for 5 euro per year. For this you can participate in all breeding programs, you will receive the newsletter and you can participate in the annual activities.

 

With the exception of certain bird species of which the wild-type is critically endangered in aviculture, all birds remain the property of the participants. We only ask you to offer birds within the foundation for a price that is agreed annually.

 

We also ask you to inform the Natural Wings Foundation once a year of all related species in your possession and any changes in your stock (offspring or deaths). This last point is a requirement for membership.