De stichting zet zich hard in om het voortbestaan van de wildvorm van een groot aantal soorten vogels in beschermd milieu te bevorderen. Echter blijkt voor sommige soorten dat het aantal wildvormen nog beschikbaar zo klein is dat een meer intensieve opvolging zich opdringt.

 

 

Zo zal de stichting daarom naast de reeds gekende werking, ook een aantal soorten meer intensief opvolgen in kweekprojecten en als stichting trachten een kweekbestand uit te bouwen met als doelstelling ook van deze soorten de wildvorm te behouden in beschermd milieu.

Hierbij zullen gekende resterende vogels in mogelijke kweekparen ondergebracht worden bij liefhebbers die zich kandidaat stellen om mee te werken aan deze projecten. Uit de nakweek zullen de eventuele resterende solitaire vogels aangevuld worden tot mogelijke kweekparen.

 

Verdere nakweek zal verspreid worden ondergebracht onder liefhebbers die meewerken met Natural Wings Foundation en zich als kandidaat voor dit project gemeld hebben. Dit alles zal met behulp van een stamboek opgevolgd worden.

 

Projecten / Projects

 

project valkparkieten (nymphicus hollandicus)

 

Als eerst soort werd er gekozen voor de valkparkiet. De valkparkiet is een endemische vogelsoort uit Australië, die behoort tot de kaketoes. In 1850 werden reeds de eerste valkparkieten in beschermd mileu geboren in Duitsland. Ondertussen is de valkparkiet uitgegroeid tot één van de meest gehouden volière en gezelschapsvogels en wordt deze gekweekt in een zeer groot aantal kleur- en vormvariëteiten.

 

 

 

 

 

Zuivere wildvorm vogels zijn dan ook bijna niet meer te vinden. Beschikbare wildkleur vogels zijn vrijwel allemaal splitvogels of vormmutanten.

 

Een meer intensieve opvolging is dus noodzakelijk voor deze soort.

in 2021 heeft de stichting enkele genetisch zeer interessante vogels kunnen verwerven die de basis zullen vormen voor dit kweekproject. Door het nauwkeurig samenstellen en opvolgen van kweekparen hopen wij de komende jaren opnieuw een kweekbestand op te kunnen bouwen van zuivere wildvorm valkparkieten.


Heeft u interesse om in de toekomst mee te werken met dit project?

Aarzel dan niet om ons te contacteren. Kandidaten dienen zich schriftelijk aan te melden bij de coördinator waardoor zij in een lijst worden opgenomen.

Toewijzing van vogels wordt bepaald in volgorde van aanmelding, echter met voorrang aan kandidaten waar reeds solitaire vogels zitten ter aanvulling van mogelijke kweekkoppels.

 

Contact nemen kan via:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The foundation is committed to promoting the survival of the wild type of a large number of bird species in a protected environment.

 

However, for some species it appears that the number of wild forms still available is so small that a more intensive follow-up is necessary.

The foundation will therefore, in addition to the already known support, also monitor a number of species more intensively in breeding projects and as a foundation try to develop a breeding stock with the aim of also maintaining the wild form of these species in a protected environment.

 

Known remaining birds will be placed in possible breeding pairs with enthusiasts who apply to participate in these projects.

Any remaining solitary birds from the offspring will be supplemented into possible breeding pairs.

Further offspring will be distributed among enthusiasts who cooperate with Natural Wings Foundation and who have registered as a candidate for this project.

All this will be followed up with the help of a studbook.

 

project cockatiels (nymphicus hollandicus)

 

The cockatiel was chosen as the first species. They are endemic in Australia, and belongs to the cockatoo family. In 1850 the first cockatiels in a protected environment were born in Germany.

Meanwhile, the cockatiel has become one of the most widely kept aviary and companion birds and is bred in a very large number of color and shape varieties.

 

Pure wild form birds are therefore almost impossible to find. Most available wild color birds are carier for colour or shape mutants. A more intensive follow-up is therefore necessary for this species.

 

 

 

 

 

Recently, the working group was able to acquire some genetically very interesting birds that will form the base for this breeding project.

 

By carefully compiling and monitoring breeding pairs, we hope to be able to build up a breeding stock of pure wild-type cockatiels in the coming years.

 

Are you interested in working with this project in the future?

Do not hesitate to contact us.

Candidates must register in writing with the coordinator so that they are included in a list.

 

Allocation of birds is determined in order of registration, but with priority to candidates who already have solitary birds to supplement possible breeding pairs.

 

You can contact us via:

 

project Goudkapkakariki's (cyanoramphus auriceps)

 

Als tweede soort werd er gekozen voor de goudkapkakariki. Bij deze soort ligt de nadruk vooral op de soortzuiverheid (hybriden met roodvoorhoofdkakariki (C. novaezelandiae), vaak afkomstig uit de mutatiekweek om mutaties over te zetten van de ene op de andere soort. 

 

 

 

 

 

Zuivere wildvorm vogels zijn dan ook zeer schaars. Beschikbare wildkleur vogels zijn vrijwel allemaal splitvogels voor mutaties of hybriden.

 

Een meer intensieve opvolging is dus noodzakelijk voor deze soort.

Recent heeft de werkgroep enkele genetisch zeer interessante vogels kunnen verwerven die de basis zullen vormen voor dit kweekproject. Door het nauwkeurig samenstellen en opvolgen van kweekparen hopen wij de komende jaren opnieuw een kweekbestand op te kunnen bouwen van zuivere wildvorm kakariki's.


Heeft u interesse om in de toekomst mee te werken met dit project?

Aarzel dan niet om ons te contacteren. Kandidaten dienen zich schriftelijk aan te melden bij de coördinator waardoor zij in een lijst worden opgenomen.

Toewijzing van vogels wordt bepaald in volgorde van aanmelding, echter met voorrang aan kandidaten waar reeds solitaire vogels zitten ter aanvulling van mogelijke kweekkoppels.

 

Contact nemen kan via:

 

 

 

project Yellow-fronted parakeets (cyanoramphus auriceps )

 

The Yellow-fronted Parakeet was chosen as the second species. The problem with this species is the large amount of hybrids with the Red-fronted Parakeet (Cyanoramphus novaezelandiae), mainly to transfer mutations from one to the other species. 

 

 

 

 

 

Recently, the working group was able to acquire some genetically very interesting birds that will form the base for this breeding project.

 

By carefully compiling and monitoring breeding pairs, we hope to be able to build up a breeding stock of pure wild-type Yellow-fronted Parakeets in the coming years.

 

Are you interested in working with this project in the future?

Do not hesitate to contact us.

Candidates must register in writing with the coordinator so that they are included in a list.

 

Allocation of birds is determined in order of registration, but with priority to candidates who already have solitary birds to supplement possible breeding pairs.

 

You can contact us via: